Christina Beauty Salon

Christina Beauty Salon
Christina Logo
Christina Hair Cut Women
Christina Hair Salon
Christina Haircut Men

​( ផ្នែកនារី )​ សេវាកម្មប្រចាំថ្ងៃ មានទទួលបំរើភ្ញៀវដូចជា៖


christina haitstyle
christina haitstyle
christina haitstyle

No

អធិប្បាយ

តម្លៃ

1

កាត់សក់នារី

$10

2

កក់សក់នារី

$3

3

កៀបសក់- ផ្លុំត្រង់-មូររួញ

$3 - $4 - $5

4

កក់ កៀប ឬ កក់ ផ្លុំត្រង់

$6 - $7

5

កាត់សក់នារី -កក់-ផ្លុំឬកៀប

$15

6

កក់- មូររួញ -កក់-ផ្លុំរួញ 

$8

7

មូរចំហុយ

$8

8

ផ្លុំម៉ូត នារី ឬមូររួញ

$5

9

បួងសក់-ផាត់មុខ

$15 - $20

10

ក្រងសក់

$5 - $8

11

លាបពណ៌សក់នារី

$40 - $50 - $60

12

ហៃឡាយសក់នារី 

$40 - $50 - $60

13

អ៊ុតសក់រួញនារី​(គ្រប់ម៉ូត)​

$50 - $70 - $90

14

អ៊ុតសក់ត្រង់នារី​(សក់ធម្មជាតិ) 

$60 - $80

15

អ៊ុតសក់ត្រង់នារី (សក់ពណ៌)

$70 - $90 - $110

16

អ៊ុតសក់ត្រង់នារី (សក់ខូច)

$120 - $150

No

អធិប្បាយ

តម្លៃ

17

អ៊ុតសក់រួញម៉ាស៊ីនឌីជីថល (សក់ធម្មជាតិ)

$70 - $90

18

អ៊ុតសក់រួញម៉ាស៊ីនឌីជីថល (សក់ពណ៏)​

$80 - $90 - $110

19

អ៊ុតសក់រួញម៉ាស៊ីនឌីជីថល (សក់ខូច)

$120 - $150

20

ត្រាំទឹកដោះគោស្ងួត

$80 - $100

21

ម៉ាស្សាមុខ

$18 - $25

22

ធ្វើក្រចកដៃជើង

$9

23

ធ្វើក្រចកដៃ

$5

24

ធ្វើក្រចកជើង

$5

25

ក្រងសក់

$10 - $15 - $20

26

ក្រងសក់ពេញក្បាល

$40

27

តរោមភ្នែក

$30

28

តសក់

$100 - $130 - $150

29

អ៊ុតរោមភ្នែក

$10

30

កាត់សក់ក្មេងស្រី

$8

(ផ្នែកបុរស)សេវាកម្មប្រចាំថ្ងៃ ទទួលភ្ញៀវដូចជា៖


Christina HairStyle
Christina Haircut Men
Christina Hairstyle

No

អធិប្បាយ

​តម្លៃ

1

កាត់សក់បុរស

$5

2

កក់សក់បុរស

$3

3

កក់-កាត់សក់

$8

4

កក់-កាត់-ចាប់ម៉ូត

$10

5

កក់-ចាប់ម៉ូត

$6

6

ចាប់ម៉ូតសក់

$4

7

លាបពណ៌សក់បុរស

$15 - $20 - $25

8

ហៃឡាយសក់បុរស  

$15 - $20 - $25

9

អ៊ុតសក់រួញបុរស(គ្រប់ម៉ូត)

$30 - $40

10

អ៊ុតសក់ត្រង់បុរស

$30 - $40

11

អ៊ុតសក់ត្រង់បុរស(ជើងសក់) 

$15 - $20

No

អធិប្បាយ

​តម្លៃ

12

អប់សក់បុរស(ប្រើសេរ៉ូម)

$10

13

លាបពណ៌និងហៃឡាយ(សក់បុរស)

$30 - $40 - $50

14

ស្ទីមមុខ

$10

15

ម៉ាស្សាមុខបែបធម្មជាតិ

$18

16

ម៉ាស្សាមុខបែបឡេបារាំង

$18 - $25

17

កាត់សាច់ក្រចកដៃ

$5

18

កាត់សាច់ក្រចកជើង

$5

19

កាត់ក្រចកដៃ-ក្រចកជើង

$9

20

ឈូសម៉ូតសក់ពេញក្បាល

$15

21

ឈូសម៉ូតសក់មួយចំហៀងក្បាល

$10

22

កាត់សក់ក្មេងប្រុស

$5